RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje: kto, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

POLPAPERPLUS P.P. H.U. PL31-619 Kraków ul. E. Baziaka 5/11,
REGON: 351205279,
NIP: 6782047532

adres korespondencyjny: 31-619 , ul. E. Baziaka 5/11
e-mail: polpaperplus@polpaperplus.com
telefon: +48 509 095 905

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe związku z zakupami dokonywanymi w naszym sklepie internetowym dla obsługi Twoich zamówień, procesu płatności, realizacji dostaw, jak również procesów pomocniczych, w tym obsługi po sprzedażowej, mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji z naszych usługi i produktów.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Ciebie w toku korzystania z naszej witryny internetowej, przy rejestracji konta użytkownika oraz w związku ze składanymi zamówieniami i innymi czynnościami dokonywanymi w interakcji z naszą witryną i sklepem internetowym.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

▪ dane kontaktowe i dane związane z realizacją zamówień takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres płatnika, adres dostawy, numer NIP, jak również nazwa, adres i numer REGON jednoosobowej działalności gospodarczej;

▪ historię zamówień i informacje o płatnościach;

▪ numery identyfikacyjne konta użytkownika;

▪ dane związane ze sposobem korzystania z naszych usługi i zachowaniem użytkownika na naszej witrynie, które zbierane są automatycznie (m.in. rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji).

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla korzystania z naszych usług – składania, realizacji i obsługi zamówień, tj. dla zawarcia i wykonywania transakcji. Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionych interesów w celu oferowania, podnoszenia jakości oraz rozwoju naszych usług i produktów, komunikacji marketingowej i reklamy, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak pozostaniesz klientem naszego sklepu internetowego oraz jest to konieczne dla obsługi zamówień i obsługi po sprzedażowej, w szczególności w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa lub pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Niektóre dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych, jednak nie będzie to wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać niektóre Twoje dane osobowe innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach naszej działalności, w szczególności w celu wykonania zobowiązań wobec klientów lub kontrahentów, realizacji obowiązków prawnych, jak również rozwoju naszych usług, marketingu i reklamy.

Usługodawcy

Udostępniamy dane osobowe serwisom partnerskim oraz firmom, które świadczą dla nas usługi takie jak np. hosting i przechowanie danych, mailing, zarządzanie sprzedażą internetową, przetwarzanie płatności, obsługa zamówień, wykonywanie dostaw, analiza danych i badania satysfakcji klientów oraz inne usługi konieczne lub wspierające prowadzenie działalności drogą elektroniczną dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi, satysfakcji i bezpieczeństwa użytkowników. Możemy również udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres

e-mail: polpaperplus@polpaperplus.com

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz - z uwzględnieniem celów przetwarzania - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy: (I) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (II) cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, (III) wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (IV) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (V) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych: (I) jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, (II) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, (III) jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, (IV) w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych - do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przetwarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Prawo do sprzeciwu